USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovi korišćenja

Dobrodošli na Pozitiviti veb-stranicu koja se nalazi na www.pozitiviti.com i www.dfk.rs zajedno sa bilo kojim materijalom i uslugama dostupnim na njima, kao i sa veb lokacijama naslednicama („sajt” ili „veb-sajt“), kojom upravlja Pozitiviti Grupa („Pozitiviti” ili „mi” ili „nas”). Ovi uslovi korišćenja („Uslovi“) navode odredbe i uslove koji regulišu Vaše korišćenje i pristup veb-sajtu i predstavljaju pravno obavezujući ugovor između vas i Pozitiviti. Ovi Uslovi uključuju sve dodatne uslove i odredbe koje je Pozitiviti objavio putem sajta ili ih je učinio dostupnim na drugi način.

Korišćenjem ovog veb-sajta, prihvatate ove Uslove. Ukoliko ne prihvatate ove Uslove, molimo Vas da ne koristite ovaj veb-sajt i da ga odmah napustite.

Pozitiviti Grupa je regionalna organizacija pravnih lica organizovanih pod okriljem POZITIVITI CEE LTD. Usluge pružaju zavisna i pridružena preduzeća Pozitiviti Grupe, koja predstavljaju zasebne i samostalne pravne subjekte.

Imamo pravo da u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju, izmenimo ove Uslove korišćenja tako što ćemo njihove izmenjene verzije objaviti na linku Uslovi korišćenja (tj. na ovoj veb-stranici) ili na drugom mestu na ovom veb-sajtu. Izmene će proizvoditi dejstvo od trenutka objavljivanja, osim u slučaju da izričito navedemo drugačije. Vaša je odgovornost da se, proveravajući ovu stranicu, upoznate sa svim eventualnim izmenama Uslova korišćenja. Vaše dalje korišćenje ovog veb-sajta nakon izmene Uslova korišćenja predstavlja Vaše prihvatanje istih.

Upotreba sadržaja; Ograničenja; Politika privatnosti

Osim ukoliko nije drugačije predviđeno samim sadržajem, imate pravo da pregledate, kopirate, štampate i distribuirate (ali ne i da menjate) sadražaj na ovom veb-sajtu, pod uslovom (a) da ga koristite u informativne i nekomercijalne svrhe i (b) da svaka kopija sadržaja ima obaveštenje o autorskim pravima, ili druge napomene u vezi sa sadržajem koje se zahtevaju u konkretnom slučaju.

Nemate pravo da kopirate ili koristite softver, prava intelektualne svojine ili programe korišćene za ovaj veb-sajt.

U obavezi ste da ovaj sajt koristite u skladu sa važećim propisima.

poznati ste i saglasni da ćemo Vaše lične podatke koristiti u skladu sa našom Politikom privatnosti koja je sadržana u ovim odredbama. Ovim prihvatate uslove i obaveze predviđene Politikom privatnosti.

Prava intelektualne svojine; Zabrana korišćenja Pozitiviti imena i logotipa

Osim ukoliko nije drugačije predviđeno, sadržaj na ovom veb-sajtu uređuje Pozitiviti.

Ovaj veb-sajt i njegov sadržaj zaštićeni su zakonima o autorskim pravima, žigovima i drugim zakonima Sjedinjenih Američkih Država i/ili drugih država. Mi i naši davaoci licence zadržavamo sva prava koja nisu izričito data ovim Uslovima korišćenja.

Osim ukoliko ovim Uslovima nije izričito dozvoljeno, nemate pravo na korišćenje imena “Pozitiviti”, “Konsultant - Revizija”, logotipa Pozitiviti, serivsnih oznaka kao što je „napredujemo razvijajući druge” i lokalne jezičke varijante navedenih žigova, kao ni ostalih registrovanih ili neregistrovanih žigova Pozitiviti Grupe koji se pojavljuju na ovom veb-sajtu. Pomenute nazive, žigove ili logotipe zabranjeno Vam je da koristite u saopštenjima za javnost, reklamama ili na drugim marketinškim materijalima bez obzira da li su u pisanoj, elektronskoj ili nekoj drugoj formi.

Žigovi drugih lica na ovom veb-sajtu pominju se samo za potrebe identifikacije i ne ukazuju na to da su ta lica odobrila ovaj veb-sajt ili bilo šta od njegovog sadržaja. Ovi Uslovi korišćenja Vam ne obezbeđuju nikakvo pravo na korišćenje žigova drugih lica.

Odricanje i ograničenje odgovornosti

OVAJ VEB-SAJT SADRŽI SAMO OPŠTE INFORMACIJE I MI PUTEM OVOG VEB-SAJTA ILI BILO KOG NJEGOVOG DELA NE PRUŽAMO NIKAKVE PROFESIONALNE SAVETE NITI USLUGE. PRE DONOŠENJA BILO KAKVE ODLUKE ILI PREUZIMANJA BILO KAKVE RADNJE KOJA MOŽE UTICATI NA VAŠE FINANSIJE ILI POSLOVANJE, TREBA DA SE POSAVETUJETE SA KVALIFIKOVANIM PROFESIONALNIM KONSULTANTOM.

OVAJ VEB-SAJT JE DOSTUPAN U VIĐENOM STANJU I U VEZI SA NJIM NE DAJEMO NIKAKVE POTVRDE NITI GARANCIJE. NE OGRANIČAVAJUĆI VAŽENJE PRETHODNO NAVEDENE ODREDBE, NE GARANTUJEMO DA ĆE OVAJ VEB-SAJT BITI BEZ GREŠAKA NITI DA ĆE ISPUNITI BILO KOJE ODREĐENE KRITERIJUME RADA ILI KVALITETA. IZRIČITO ODBIJAMO ODGOVORNOST ZA SVE IMPLICITNE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, GARANCIJE PODESNOSTI ZA STAVLJANJE U PROMET, PRAVA VLASNIŠTVA, PODESNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU, POŠTOVANJE PRAVA, UKSLAĐENOSTI, SIGURNOSTI I TAČNOSTI.

OVAJ SAJT KORISTITE NA SOPSTVENI RIZIK I PRIHVATATE POTPUNU ODGOVORNOST I RIZIK GUBITKA KOJI MOŽE NASTATI KAO POSLEDICA NJEGOVOG KORIŠĆENJA UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GUBITAK USLUGE ILI PODATKA. MI NISMO ODGOVORNI NI ZA KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU ŠTETU ILI ŠTETU PO OSNOVU KAZNI, KAO NI ZA BILO KOJU DRUGU ŠTETU UTVRĐENU U SUDSKOM POSTUPKU ZBOG POVREDA UGOVORA ILI ZAKONA ILI ZBOG ODŠTETNOG ZAHTEVA (UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NEMAR) ILI PO DRUGOM OSNOVU, U VEZI SA KORIŠĆENJEOM OVOG SAJTA.

ODREĐENI LINKOVI NA OVOM VEB-SAJTU VODE NA STRANICE KOJE UREĐUJU TREĆA LICA NAD KOJIMA MI NEMAMO KONTROLU, UKLJUČUJUĆI STRANICE NA VEB-SAJTU POZITIVITI.COM I DRUGIM VEB-SAJTOVIMA KOJE UREĐUJU DRUGE ČLANICE GRUPE POZITIVITI.COM. NE OGRANIČAVAJUĆI VAŽENJE NIJEDNE OD PRETHODNO NAVEDENIH ODREDABA MI NE DAJEMO NIKAKVU POTVRDU NITI GARANCIJU U POGLEDU TAKVIH STRANICA I VEB-SAJTOVA.

NAVEDENE IZJAVE I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI SE ODNOSE NE SAMO NA NAS, VEĆ I NA SVE DRUGE ČLANICE POZITIVITI GRUPE.

NAVEDENE IZJAVE I OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI VAŽE U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ VAŽEĆIM PROPISIMA, BILO DA JE REČ O UGOVORNIM ODNOSIMA, ZAKONSKIM ODREDBAMA ILI ODŠTETNIM ZAHTEVIMA (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, NEMAR) ILI PO DRUGOM OSNOVU.

Dodatni uslovi

Ukoliko neki od navedenih Uslova korišćenja ne važi ili nije primenljiv u određenoj jurisdikciji, 1) biće ponovo protumačen u određenoj jurisdikciji tako da se u najvećoj mogućoj meri ostvari njegova namera, dok će ostali uslovi biti u potpunosti važeći i primenljivi, 2) što neće uticati na potpuno korišćenje i primenu Uslova korišćenja u svim ostalim jurisdikcijama.