Jaka međunarodna i nacionalna reputacija. Efektivna rešenja.
Troškovno i vremenski efikasno.

Revizija

Fokusirani smo na važna područja, istovremeno pružajući konstruktivne i praktične poslovne poglede.

Revizija je naša osnovna usluga. Svi naši postupci osmišljeni su da klijentima pomognu u ispunjavanju zakonskih obaveza i poslovnih ciljeva.

Zahvaljujući snažnoj međunarodnoj i nacionalnoj reputaciji, i iskustvima u reviziji u svim industrijskim sektorima tokom dve decenije, naš revizorski izveštaj pruža kredibilitet i suštinski pogled na poslovanje. Reviziju sprovodimo usmeravajući se na ključna pitanja – troškovno i vremenski efikasno.

Kao jedna od vodećih revizorskih kuća u zemlji, posedujemo i licencu za obavljanje revizija banaka i finansijskih institucija.

Naši revizori su posebno vešti u upravljanju složenim revizorskim angažmanima velikih regionalnih grupa i njihovih komponenti, kao i u izveštavanju prema revizorima grupe.

Imamo specijalizovani revizorski tim za reviziju projekata i donacija po ugovorima o grantovima ili ugovorima zasnovanim na naknadama, koje su odobrili međunarodni i domaći donatori. Reviziju projekata i donacija pružamo i bez naknade neprofitnim organizacijama, za projekte od značaja i humane ciljeve.

Za sprovođenje procesa revizije koristimo najsigurniji sistem elektronske razmene podataka i partnerski revizorski softver Tickmark.

Skoro 10% revizorskih kuća u Srbiji oslanja se na naša revizorska rešenja i metodologiju rada. Nastavljamo da ih redovno obučavamo u cilju unapređenja revizorske prakse i kvaliteta rada.

Naše usluge u vezi sa REVIZIJOM:

 • Statutorna revizija finansijskih izveštaja, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i MSFI
 • Dobrovoljna revizija u skladu sa lokalnim propisima i MSFI
 • Revizija konsolidacionih paketa Grupe, u skladu sa računovodstvenim politikama Grupe (MSFI, US GAAP, nemački GAAP)
 • Ograničene usluge osiguranja (pregled), u skladu sa lokalnim propisima, MSFI, US GAAP i nemačkim GAAP i drugim okvirima finansijskog izveštavanja specijalne namene
 • Revizija pojedinačnih finansijskih izveštaja i posebnih elemenata, računa ili stavki finansijskih izveštaja
 • Revizija finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa okvirom posebne namene
 • Sprovođenje ugovorenih revizorskih procedura
 • Revizija spajanja ili razdvajanja
 • Revizija sistema internih kontrola, sistema upravljanja rizikom i/ili sistema upravljanja usklađenošću
 • Revizija informacionih sistema
 • Finansijski due diligence
 • Revizija primljenih sredstava po ugovoru i grantnim šemama
 • Verifikacija utrošaka po osnovu grant ugovora i fee based ugovora
 • Ispitivanje finansijskih prevara i forenzičko računovodstvo